Kategorie Bloga

Kategorie

Zwroty i Reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tak wyglądają Zwroty i reklamacje w sklepie MojaNatura.pl

Każdorazowo w przypadku problemu z produktem, a także chęci zwrotu produktu zachęcamy do kontaktu w sprawie pod numerem telefonu:

+ 48 533 777 543 podpowiemy jak sprawnie załatwić taką sprawę.

§ 8 Reklamacje i gwarancje

1.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2.Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, w wypadku zakupu towarów żywnościowych, gdy Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:

a.w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego,

b.w terminie 3 dni od otrzymania Towaru - w przypadku Towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

3.Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

4.Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli jest to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

6.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

7.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2.Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Można skorzystać z Wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczonego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu-na dole poniższego regulaminu.

3.W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

a.za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

b.za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą.

c.osobiście do siedziby Sprzedawcy

4.Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5.Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

6.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.Zgodnie z postanowieniami art. 38. ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12. e.Zgodnie z §3. pkt. 8. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373), Sklep internetowy informuje, że zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy produktu leczniczego.

f.Jednocześnie, zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.§ 10 Zwrot należności

1.Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

a.rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b.odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §9 Regulaminu;

c.obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu.

2.Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a.w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

b.w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

c.w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §10 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY